sâmbătă, 28 mai 2011

Farcas Alexandru a furat din banii clientilor Ventrust INVESTMENT

Adunarea creditorilor /Raport Ventrust INVESTMENT

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atributiilor
Nr.3841/18.05.2011
Numar dosar: 4663/1371/2010 al Tribunalului Comercial Mures, Judecator-sindic: Mona Baciu,
Temei juridic: art.21 alin.(1) raportat la art.24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei,
Lichidator judiciar: RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, desemnata prin Încheierea comerciala
nr.1130/C/10.12.2010, pronuntata de Tribunalul Comercial Mures,
Debitor: SC Ventrust Investment SA, Cod unic de identificare fiscala 13622447, cu sediul social în Târgu Mures, str.
Gh. Doja, nr.30/2, judetul Mures, Numar de ordine în Registrul Comertului J26/694/2000,
Prin încheierea sedintei publice din data de 20.04.2011 s-a stabilit un nou termen la data de 18.05.2011 pentru
continuarea operatiunilor specifice procedurii falimentului. Sub acest aspect mentionam urmatoarele:
Asa cum am înscris în raportul precedent, am preluat lista/situatia clientilor creditori (deponenti – investitori), lista ce
cuprinde o datorie totala fata de acestia în valoare de 146.579,10 lei. În raportul depus la termenul precedent, am
constatat faptul ca, debitoare detine în conturile bancare deschise la BRD Groupe Societe Generale SA – Sucursala
Târgu Mures, disponibilitati banesti în valoare totala de 145.503,96 lei. Aceste sume se regasesc în doua conturi, întrunul
suma de 140.085,61 lei iar într-un alt cont suma de 5.418,35 lei. Dupa cum se poate constata, datoriile înregistrate
fata de clienti depasesc cu suma de 1.075,14 lei valoarea disponibilitatilor. Avându-se în vedere aceasta situatie, am
facut cunoscut presedintelui consiliului de administratie/actionarului majoritar – domnului Farcas Alexandru faptul ca,
din „banii clientilor” lipseste aceasta suma. Aceasta problema a fost înteleasa de catre domnul Farcas Alexandru
persoana care ne-a promis ca va depune diferenta sumei pâna în data de 17.05.2011.
Tot în legatura cu aceasta problema, mentionam faptul ca, în aceste zile, am fost cautati de catre doamna Mathe Rozalia
(domiciliata în com. Panet, sat Cuiejd nr.155) persoana care reclama neplata în favoarea acesteia, a unei sume de
1.562,63 lei. Verificând listele preluate cu clientii, am ajuns la concluzia ca aceasta persoana nu se regaseste în cadrul
listei. În urma clarificarii evidentei – a extrasului de cont întocmit pe numele acestei persoane - s-a ajuns la concluzia ca
întradevar exista aceasta datorie. Deci în aceste conditii, soldul conturilor bancare, trebuie completate cu cel putin
2.637,77 lei.
Aceasta depunere nu a fost efectuata pâna în prezent, avem promisiunea de la domnul Farcas Alexandru ca, suma va fi
depusa cel târziu pâna la 23.05.2011.
Tot în legatura cu listele depuse, trebuie subliniat faptul ca, figureaza clienti cu sume în minus – în valoare de 6.369,74
lei, care diminueaza datoriile fata de clienti. Aici, în cazul acestor clienti, directorul general al societatii ne-a dat
explicatii în sensul ca, în favoarea acestor clienti au fost cumparate actiuni fara sa fi fost depuse banii/sumele
corespunzatoare. În cazul acestor sume – în total 6.369,74 lei – se pune problema recuperarii ori depunerii acestora în
contul clientilor, altfel devenind imposibil plata datoriilor în favoarea clientilor (nu avem nici un fel de prevedere legala
care ar permite o selectare a prioritatilor de plata în favoarea clientilor). Referitor la alte aspecte premergatoare
lichidarii (art.113 si urmatoarele din Legea nr.85/2006) va mai informam asupra urmatoarelor. Potrivit informatiilor
primite de la fostul director general, d-l Chereches Adrian am aflat ca balanta de verificare aferenta lunii septembrie
2010 care a fost editata în data de 04 01 2011 nu este cea reala fiindca sunt operatii de portofoliu care nu au fost
transferate în contabilitate. Am luat legatura cu fosta contabila d-na Judit care ne-a promis ca ajutata de d-na Cristina
Râtea (care a operat miscarile din portofoliu) ar fi de acord sa efectueze operatiunile de transfer din portofoliu în contabilitate si sa efectueze operatiunile de închidere a balantelor de verificare pentru lunile septembrie, octombrie si
noiembrie 2010- toate acestea în schimbul unei remuneratii. Abia dupa aceasta lucrare se va putea prelua analitic soldul
tuturor conturilor la data de 30 noiembrie 2011(balanta de luat în calcul ca balanta de deschidere a procedurii).
Încercam sa gasim vreo solutie pentru rezolvarea acestui aspect. În cursul zilelor urmatoare se va întocmi dosarul pentru
recuperarea a câte trei salarii pentru fiecare fost angajat din fondul de garantare a creantelor salariale conform Legii 200
din anul 2006.
Cheltuieli efectuate în numele debitoarei:
Pentru derularea procedurii au fost achitate în numele debitoarei sume în valoare de 1.555,10 lei, reprezentând: taxe
postale în valoare de 330,00 lei, taxe informare ONRC 9,10 lei, prestari servicii- Bocicor 1.000 lei si contravaloarea
notificarii în ziar, în valoare de 216,00 lei. Aceste cheltuieli au fost achitate din fondurile debitoarei, puse la dispozitie
de catre presedintele consiliului de administratie.
Alte aspecte procedurale:
S-a convocat adunarea creditorilor, pe data de 10.05.2011, orele 10:00, la sediul lichidatorului judiciar, cu ordinea de zi:
- punerea în discutie a confirmarii lichidatorului judiciar provizoriu RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, si a
remuneratiei acestuia; - desemnarea comitetului creditorilor în conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din Legea
nr.85/2006; - prezentarea situatiei debitorului.
Depunem procesul-verbal încheiat sub nr.3657/10.05.2011, în care s-a consemnat neprezentarea creditorilor la sedinta
convocata. Având în vedere mentiunile înscrise în convocator, s-a adoptat o decizie în baza aprobarii tacite a
creditorilor, respectiv au fost aprobate urmatoarele propuneri ale lichidatorului judiciar: s-a confirmat calitatea de
lichidator judiciar a RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, desemnat de catre judecatorul-sindic cu o remuneratie la
nivelul a 2.000/luna la care se adauga remuneratia variabila de 8% din sumele încasate (TVA neinclus). În cazul în care
în patrimoniul debitoarei nu se vor identifica bunuri, propunem stabilirea remuneratiei la nivelul a 3.000 lei pe toata
durata procedurii, în conformitate cu prevederile art.89 alin.(1) din Statutul privind organzarea si exercitarea profesiei
de practician în insolventa.
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din Legea nr.85/2006, s-a desemnat comitetul creditorilor al debitoarei SC
Ventrust Investment SA în urmatoarea componenta: D.G.F.P.Mures - presedinte, SC Dorsum Software SRL Miercurea
Ciuc si SC IDC Investitii SRL Brasov.
Va rugam a lua act de aceasta decizie si a dispune, prin încheiere, în privinta confirmarii lichidatorului judiciar, a
remuneratiei de lichidator judiciar si a desemnarii comitetului creditorilor.
RVA Mures Insolvency Specialists SPRL prin Asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignatie

vineri, 28 ianuarie 2011

Alexandru Farcas executat silit de BCR

Numãr unic dosar: 13242/320/2010
Înregistrat în data de: 24.09.2010
Obiect dosar: încuviinţare executare silită
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: CORPUL EXECUTORILOR BANCARI AI BCR : Creditor
FARCAS ALEXANDRU : Debitor
FARCAS IULIA : Debitor

29/09/2010 Soluţionare
Solutie: admite cererea.

sâmbătă, 27 noiembrie 2010

insolventa Ventrust

http://www.bpi.ro/detalii.php?ident=77455

VENTRUST FINANCING- CUI 5142383 faliment insolventa

Număr unic dosar: 4042/1371/2010 Trigunalul commercial Mures
Înregistrat în data de: 02.11.2010
Obiect dosar: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Materia juridică: Faliment Legea 64/1995 privind procedura reorganizării şi falimentului
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC VENTRUST FINANCING SRL : Debitor

Admite cererea formulată de debitoareA S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja nr. 30, ap. 2, jud. Mureş, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J26/1354/2003, CUI 5142383, pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. În temeiul art.32 alin. 1 teza 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L., cu datele de identificare de mai sus. În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin.1 lit.A. din Legea nr. 85/2006, dispune intrarea în faliment a debitoarei S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L. Constată că debitoarea S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L. este dizolvată Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 5 zile de la primirea notificării, actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006. Ridică debitoarei dreptul de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea , de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe HERAL CONSULT IPURL, cu sediul în Orăştie, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, înscrisă în Registrul societăţilor profesionale la numărul 0090, , CIF 20965561. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu, atribuţiile prevăzute de art.20 şi 25 din Legea 85/2006. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu, atribuţia de a conduce în tot a activităţii debitorului, precum şi atribuţia de a întocmi şi de a păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţia de a trimite o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării in aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile aflate în patrimoniul debitorului. Stabileşte remuneraţia lichidatorului la nivelul sumei de 2.000 lei, la care se adaugă un onorariu de succes de 10% din sumele obţinute ca urmare a demersurilor sale şi propuse spre distribuire. Dispune notificarea deschiderii procedurii de către lichidator, debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, în vederea efectuării menţiunii în Registrul Comerţului cu privire la deschiderea procedurii simplificate, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are conturi deschise. Dispune lichidatorului judiciar ca în notificare făcută creditorilor şi debitoarei prin administrator special cu privire la termenele stabilite în procedură să precizeze necesitatea depunerii actelor de procedură cu respectarea multiplului exemplar, cu menţiunea că pentru acele acte cu caracter litigios – contestaţii, obiecţiuni, se impune depunerea lor şi în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format scriptic – în vederea realizării procedurii de comunicare prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Totodată, creditorii vor fi informaţi cu privire la obligativitatea depunerii dovezii plăţii taxelor judiciare, cuantumul lor şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această obligaţie nu a fost respectată. Dispune băncilor la care debitorul are disponibil în conturi, să nu dispună de acesta, fără un ordin al lichidatorului, sub sancţiunea dispoziţiilor prev. de art.48 alin.2 din Legea 85/2006. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă la data de 9 decembrie 2010.


. Stabileşte termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 10 ianuarie 2011. Stabileşte termenul de depunere a eventualelor contestaţii la data de 24 ianuarie 2011, termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 10 februarie 2011 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 16 februarie 2011. Stabileşte termenul pentru prezentarea de către lichidatorul judiciar a raportului cu privire la cauzele şi motivele insolvenţei, la data de 9 decembrie 2010. Lichidatorul provizoriu va convoca, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, adunarea asociaţiilor urmând ca atât în convocator, cât şi în şedinţa adunării să menţioneze consecinţele nedesemnării unui administrator special, astfel cum sunt ele stipulate în art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 în forma modificată de Legea nr. 277/2009. Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi stabilită în maxim 5 zile de la data afişării tabelului preliminar de creanţe, la ora şi locaţia stabilită de lichidator, având următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului desemnat de judecătorul sindic şi a remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu obligaţia de a publica hotărârea adunări generale a creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă, urmând ca ulterior împlinirii termenului de depunere a contestaţiilor – de 3 zile de la data publicării, să depună la dosar această hotărâre şi dovada publicării în vederea aplicării dispoziţiilor art. 19 alin. 3 şi 4, coroborat cu art. 11 alin. 1 lit.d din Legea nr. 85/2006, astfel cum a fost modificată prin O.U.G.nr. 173/2008. Dispune deschiderea de către lichidator a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte următorul termen în procedură 10 februarie 2011. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la primirea notificării. Pronunţată în şedinţa publică de la 8 noiembrie 2010.

Farcas Alexandru, CNP 1740524311256 legitimat cu CI seria MS nr. 133799

HOTARAREA
AGA NR. 1 S C VENTRUST FINANCING SRL DIN DATA DE 14 01 2008 Astazi, 14. 01. 2008, la sediul social al societatii din Tg -Mures, str. Gh. Doja nr. 30, ap. 2, jud. Mures, a avut loc Adunarea Generala a Asociatilor Sunt prezenti toti asociatii, adunarea fiind declarata legala si statutara, astfel
1. Farcas Alexandru, cetatean roman, fiul lui Pintea si Ludovica, nascut la data de 24.05.1974, in Sat Surduc (Com Surduc), jud. Salaj, domiciliat in loc. Sancraiu de Mures, str. Rasaritului nr. 42, jud. Mures, legitimat cu CI seria MS nr. 133799, eliberata la data de 01.04.2002 de Pol. Mun. Tg -Mures, CNP 1740524311256,
2. Toda Monica - Elena, cetatean roman, fiica lui Ioan si Eugenia, nascuta la data de 25.09.1979, in Mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliata in Mun. Sibiu, str. Tiglarilor nr. 10, jud. Sibiu, legitimata cu C I seria SB nr. 197311, eliberata la data de 14.10.2003 de Pol. Mun. Sibiu, CNP 2790925323951, 3. S.C. Ventrust lnvestment SA, cu sediul in Tg-Mures, str. Gh Doja nr. 30/2, jud. Mures, numar Reg. Com. J26/694/2000, C.U.I. 13622447, reprezentata legal de dl Farcas Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, In unanimitate de voturi asociatii au hotarat urmatoarele:
1. Se renunta la vechiul obiect de activitate al societatii si se aproba noul obiect de activitate al societatii conform CAEN REV 2, va fi Activitatea principala:
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
Obiectul Secundar de activitate este:
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 1052 Fabricarea inghetatei 1101 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specialitate 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specialitate 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 4634 Comert cu ridicata al bauturilor 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine specializate 4789 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 5610 Restaurante 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de aceasta 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice.
2. Imputernicirea d-lui Farcas Alexandru cu perfectarea documentelor necesare pentru indeplinirea14 tuturor formalitatilor privind modificarea Actului constitutiv al societatii si inregistrarea la O.R.C.
Mures a modificarilor Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Administratorul societatii Redactata astazi, 14.01.2008 in 3 (trei) exemplare (40/394055)