sâmbătă, 28 mai 2011

Farcas Alexandru a furat din banii clientilor Ventrust INVESTMENT

Adunarea creditorilor /Raport Ventrust INVESTMENT

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atributiilor
Nr.3841/18.05.2011
Numar dosar: 4663/1371/2010 al Tribunalului Comercial Mures, Judecator-sindic: Mona Baciu,
Temei juridic: art.21 alin.(1) raportat la art.24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei,
Lichidator judiciar: RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, desemnata prin Încheierea comerciala
nr.1130/C/10.12.2010, pronuntata de Tribunalul Comercial Mures,
Debitor: SC Ventrust Investment SA, Cod unic de identificare fiscala 13622447, cu sediul social în Târgu Mures, str.
Gh. Doja, nr.30/2, judetul Mures, Numar de ordine în Registrul Comertului J26/694/2000,
Prin încheierea sedintei publice din data de 20.04.2011 s-a stabilit un nou termen la data de 18.05.2011 pentru
continuarea operatiunilor specifice procedurii falimentului. Sub acest aspect mentionam urmatoarele:
Asa cum am înscris în raportul precedent, am preluat lista/situatia clientilor creditori (deponenti – investitori), lista ce
cuprinde o datorie totala fata de acestia în valoare de 146.579,10 lei. În raportul depus la termenul precedent, am
constatat faptul ca, debitoare detine în conturile bancare deschise la BRD Groupe Societe Generale SA – Sucursala
Târgu Mures, disponibilitati banesti în valoare totala de 145.503,96 lei. Aceste sume se regasesc în doua conturi, întrunul
suma de 140.085,61 lei iar într-un alt cont suma de 5.418,35 lei. Dupa cum se poate constata, datoriile înregistrate
fata de clienti depasesc cu suma de 1.075,14 lei valoarea disponibilitatilor. Avându-se în vedere aceasta situatie, am
facut cunoscut presedintelui consiliului de administratie/actionarului majoritar – domnului Farcas Alexandru faptul ca,
din „banii clientilor” lipseste aceasta suma. Aceasta problema a fost înteleasa de catre domnul Farcas Alexandru
persoana care ne-a promis ca va depune diferenta sumei pâna în data de 17.05.2011.
Tot în legatura cu aceasta problema, mentionam faptul ca, în aceste zile, am fost cautati de catre doamna Mathe Rozalia
(domiciliata în com. Panet, sat Cuiejd nr.155) persoana care reclama neplata în favoarea acesteia, a unei sume de
1.562,63 lei. Verificând listele preluate cu clientii, am ajuns la concluzia ca aceasta persoana nu se regaseste în cadrul
listei. În urma clarificarii evidentei – a extrasului de cont întocmit pe numele acestei persoane - s-a ajuns la concluzia ca
întradevar exista aceasta datorie. Deci în aceste conditii, soldul conturilor bancare, trebuie completate cu cel putin
2.637,77 lei.
Aceasta depunere nu a fost efectuata pâna în prezent, avem promisiunea de la domnul Farcas Alexandru ca, suma va fi
depusa cel târziu pâna la 23.05.2011.
Tot în legatura cu listele depuse, trebuie subliniat faptul ca, figureaza clienti cu sume în minus – în valoare de 6.369,74
lei, care diminueaza datoriile fata de clienti. Aici, în cazul acestor clienti, directorul general al societatii ne-a dat
explicatii în sensul ca, în favoarea acestor clienti au fost cumparate actiuni fara sa fi fost depuse banii/sumele
corespunzatoare. În cazul acestor sume – în total 6.369,74 lei – se pune problema recuperarii ori depunerii acestora în
contul clientilor, altfel devenind imposibil plata datoriilor în favoarea clientilor (nu avem nici un fel de prevedere legala
care ar permite o selectare a prioritatilor de plata în favoarea clientilor). Referitor la alte aspecte premergatoare
lichidarii (art.113 si urmatoarele din Legea nr.85/2006) va mai informam asupra urmatoarelor. Potrivit informatiilor
primite de la fostul director general, d-l Chereches Adrian am aflat ca balanta de verificare aferenta lunii septembrie
2010 care a fost editata în data de 04 01 2011 nu este cea reala fiindca sunt operatii de portofoliu care nu au fost
transferate în contabilitate. Am luat legatura cu fosta contabila d-na Judit care ne-a promis ca ajutata de d-na Cristina
Râtea (care a operat miscarile din portofoliu) ar fi de acord sa efectueze operatiunile de transfer din portofoliu în contabilitate si sa efectueze operatiunile de închidere a balantelor de verificare pentru lunile septembrie, octombrie si
noiembrie 2010- toate acestea în schimbul unei remuneratii. Abia dupa aceasta lucrare se va putea prelua analitic soldul
tuturor conturilor la data de 30 noiembrie 2011(balanta de luat în calcul ca balanta de deschidere a procedurii).
Încercam sa gasim vreo solutie pentru rezolvarea acestui aspect. În cursul zilelor urmatoare se va întocmi dosarul pentru
recuperarea a câte trei salarii pentru fiecare fost angajat din fondul de garantare a creantelor salariale conform Legii 200
din anul 2006.
Cheltuieli efectuate în numele debitoarei:
Pentru derularea procedurii au fost achitate în numele debitoarei sume în valoare de 1.555,10 lei, reprezentând: taxe
postale în valoare de 330,00 lei, taxe informare ONRC 9,10 lei, prestari servicii- Bocicor 1.000 lei si contravaloarea
notificarii în ziar, în valoare de 216,00 lei. Aceste cheltuieli au fost achitate din fondurile debitoarei, puse la dispozitie
de catre presedintele consiliului de administratie.
Alte aspecte procedurale:
S-a convocat adunarea creditorilor, pe data de 10.05.2011, orele 10:00, la sediul lichidatorului judiciar, cu ordinea de zi:
- punerea în discutie a confirmarii lichidatorului judiciar provizoriu RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, si a
remuneratiei acestuia; - desemnarea comitetului creditorilor în conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din Legea
nr.85/2006; - prezentarea situatiei debitorului.
Depunem procesul-verbal încheiat sub nr.3657/10.05.2011, în care s-a consemnat neprezentarea creditorilor la sedinta
convocata. Având în vedere mentiunile înscrise în convocator, s-a adoptat o decizie în baza aprobarii tacite a
creditorilor, respectiv au fost aprobate urmatoarele propuneri ale lichidatorului judiciar: s-a confirmat calitatea de
lichidator judiciar a RVA Mures Insolvency Specialists SPRL, desemnat de catre judecatorul-sindic cu o remuneratie la
nivelul a 2.000/luna la care se adauga remuneratia variabila de 8% din sumele încasate (TVA neinclus). În cazul în care
în patrimoniul debitoarei nu se vor identifica bunuri, propunem stabilirea remuneratiei la nivelul a 3.000 lei pe toata
durata procedurii, în conformitate cu prevederile art.89 alin.(1) din Statutul privind organzarea si exercitarea profesiei
de practician în insolventa.
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din Legea nr.85/2006, s-a desemnat comitetul creditorilor al debitoarei SC
Ventrust Investment SA în urmatoarea componenta: D.G.F.P.Mures - presedinte, SC Dorsum Software SRL Miercurea
Ciuc si SC IDC Investitii SRL Brasov.
Va rugam a lua act de aceasta decizie si a dispune, prin încheiere, în privinta confirmarii lichidatorului judiciar, a
remuneratiei de lichidator judiciar si a desemnarii comitetului creditorilor.
RVA Mures Insolvency Specialists SPRL prin Asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignatie

vineri, 28 ianuarie 2011

Alexandru Farcas executat silit de BCR

Numãr unic dosar: 13242/320/2010
Înregistrat în data de: 24.09.2010
Obiect dosar: încuviinţare executare silită
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: CORPUL EXECUTORILOR BANCARI AI BCR : Creditor
FARCAS ALEXANDRU : Debitor
FARCAS IULIA : Debitor

29/09/2010 Soluţionare
Solutie: admite cererea.