sâmbătă, 27 noiembrie 2010

VENTRUST FINANCING- CUI 5142383 faliment insolventa

Număr unic dosar: 4042/1371/2010 Trigunalul commercial Mures
Înregistrat în data de: 02.11.2010
Obiect dosar: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Materia juridică: Faliment Legea 64/1995 privind procedura reorganizării şi falimentului
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC VENTRUST FINANCING SRL : Debitor

Admite cererea formulată de debitoareA S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja nr. 30, ap. 2, jud. Mureş, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J26/1354/2003, CUI 5142383, pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. În temeiul art.32 alin. 1 teza 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L., cu datele de identificare de mai sus. În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin.1 lit.A. din Legea nr. 85/2006, dispune intrarea în faliment a debitoarei S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L. Constată că debitoarea S.C. „VENTRUST FINANCING” S.R.L. este dizolvată Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 5 zile de la primirea notificării, actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006. Ridică debitoarei dreptul de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea , de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe HERAL CONSULT IPURL, cu sediul în Orăştie, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, înscrisă în Registrul societăţilor profesionale la numărul 0090, , CIF 20965561. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu, atribuţiile prevăzute de art.20 şi 25 din Legea 85/2006. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu, atribuţia de a conduce în tot a activităţii debitorului, precum şi atribuţia de a întocmi şi de a păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţia de a trimite o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării in aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile aflate în patrimoniul debitorului. Stabileşte remuneraţia lichidatorului la nivelul sumei de 2.000 lei, la care se adaugă un onorariu de succes de 10% din sumele obţinute ca urmare a demersurilor sale şi propuse spre distribuire. Dispune notificarea deschiderii procedurii de către lichidator, debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, în vederea efectuării menţiunii în Registrul Comerţului cu privire la deschiderea procedurii simplificate, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are conturi deschise. Dispune lichidatorului judiciar ca în notificare făcută creditorilor şi debitoarei prin administrator special cu privire la termenele stabilite în procedură să precizeze necesitatea depunerii actelor de procedură cu respectarea multiplului exemplar, cu menţiunea că pentru acele acte cu caracter litigios – contestaţii, obiecţiuni, se impune depunerea lor şi în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format scriptic – în vederea realizării procedurii de comunicare prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Totodată, creditorii vor fi informaţi cu privire la obligativitatea depunerii dovezii plăţii taxelor judiciare, cuantumul lor şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această obligaţie nu a fost respectată. Dispune băncilor la care debitorul are disponibil în conturi, să nu dispună de acesta, fără un ordin al lichidatorului, sub sancţiunea dispoziţiilor prev. de art.48 alin.2 din Legea 85/2006. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă la data de 9 decembrie 2010.


. Stabileşte termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 10 ianuarie 2011. Stabileşte termenul de depunere a eventualelor contestaţii la data de 24 ianuarie 2011, termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 10 februarie 2011 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 16 februarie 2011. Stabileşte termenul pentru prezentarea de către lichidatorul judiciar a raportului cu privire la cauzele şi motivele insolvenţei, la data de 9 decembrie 2010. Lichidatorul provizoriu va convoca, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, adunarea asociaţiilor urmând ca atât în convocator, cât şi în şedinţa adunării să menţioneze consecinţele nedesemnării unui administrator special, astfel cum sunt ele stipulate în art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 în forma modificată de Legea nr. 277/2009. Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi stabilită în maxim 5 zile de la data afişării tabelului preliminar de creanţe, la ora şi locaţia stabilită de lichidator, având următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului desemnat de judecătorul sindic şi a remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor. Stabileşte în sarcina lichidatorului provizoriu obligaţia de a publica hotărârea adunări generale a creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă, urmând ca ulterior împlinirii termenului de depunere a contestaţiilor – de 3 zile de la data publicării, să depună la dosar această hotărâre şi dovada publicării în vederea aplicării dispoziţiilor art. 19 alin. 3 şi 4, coroborat cu art. 11 alin. 1 lit.d din Legea nr. 85/2006, astfel cum a fost modificată prin O.U.G.nr. 173/2008. Dispune deschiderea de către lichidator a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte următorul termen în procedură 10 februarie 2011. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la primirea notificării. Pronunţată în şedinţa publică de la 8 noiembrie 2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu